AGB

Algemene voorwaarden

Hier vindt u informatie over onze algemene voorwaarden. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Algemene voorwaarden van Mayk Biletti, Inh. Mayk Biletti

De volgende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige zakelijke relaties tussen Mayk Biletti (verkoper) en de contractuele partner (koper). Deze worden onderdeel van het contract. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van bedrijven worden alleen van kracht als de geldigheid ervan uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

De Verkoper zal de Koper persoonlijk of schriftelijk een bindend aanbod doen nadat de Koper is geïnformeerd over de informatie die essentieel is voor de uit te voeren tuningmaatregel. De koper heeft het recht om dit aanbod binnen een termijn van 2 weken na ontvangst door de koper te aanvaarden door het indienen van een verklaring van aanvaarding. Als de aanvaardingsperiode zonder ontvangst verloopt, is de verkoper niet langer gebonden aan zijn aanbod.

  1. Scope of Services

Het onderwerp van het contract is een geprogrammeerde dataset of andere elektronische maatregel voor motorvoertuigen, evenals de bijbehorende installatie en de tuning met de motor van het betreffende voertuig. De levering van de dataset of andere elektronische maatregel wordt uitgevoerd volgens de laatste stand van de techniek zonder enige garantie voor een perfecte functie in het door de Koper beschreven voertuig.

  1. Delivery date

Alle informatie over de uitvoeringstermijnen is niet-bindend, tenzij een vaste datum is overeengekomen. Als een overeengekomen prestatiedatum met meer dan 2 weken wordt overschreden, kan de koper schriftelijk een respijtperiode van 2 weken vaststellen en zich na afloop van de overeenkomst terugtrekken.

  1. Prijzen, betalingsvoorwaarden

De vermelde prijzen zijn brutoprijzen inclusief de wettelijke BTW. Facturen dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald. De koper is niet gerechtigd om een korting af te trekken, tenzij dit afzonderlijk is overeengekomen. Als de koper in gebreke blijft met de betaling, heeft de verkoper het recht om alle verschuldigde vorderingen te voldoen en rente te berekenen tegen een tarief van 5% boven de basisrentevoet.

  1. Garantie

De garantieperiode is 2 jaar. Bij de verkoop van gebruikte artikelen bedraagt de garantieperiode 1 jaar. Voor vervanging en/of reparatie biedt de verkoper dezelfde garantie als voor het leveringsobject. De koper heeft het recht om een vermindering of annulering van de overeenkomst te eisen in geval van een storing of reparatie of vervanging. De bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing op dergelijke aanspraken van de Koper op rectificatie, vervangende levering of schade die zijn ontstaan als gevolg van suggesties of adviezen die in het kader van het contract zijn gegeven of als gevolg van een schending van aanvullende contractuele verplichtingen. De garantieverplichting bestaat niet of vervalt als het leveringsvoorwerp door derden wordt gewijzigd of verwerkt of als de installatie van het leveringsvoorwerp buiten een geautoriseerde vakwerkplaats wordt uitgevoerd. Met uitzondering van letsel aan leven, lichaam en gezondheid, zijn schadeclaims beperkt tot opzet of grove nalatigheid. De kosten die de Koper heeft gemaakt tijdens de rectificatie worden niet vergoed.

  1. Verplichtingen voor gevolgschade

De Koper wordt uitdrukkelijk geadviseerd en erkent dat het gebruik van het leveringsobject zal leiden tot een wijziging in de prestatiegegevens van het voertuig. De koper is hiervan op de hoogte gesteld en is er uitdrukkelijk op gewezen dat de motor en eventueel ook andere voertuigaggregaten en voertuigdelen worden blootgesteld aan een hogere vraag en belasting en dit – fysiek veroorzaakt – aan een hogere slijtage in het begin van het voertuig kan. Met name overbelasting en continue prestaties, evenals de verhoging van de topsnelheid van het voertuig door tuning, kunnen van invloed zijn op de levensduur van de motor en zijn aggregaten. De respectieve snelheidsindex van de band moet ook in acht worden genomen. De verkoper aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid of garantie. De koper werd uitdrukkelijk gewezen op het feit dat de installatie van tuningproducten kan leiden tot het verlies van de garantie en/of de garantieverplichting van de voertuigfabrikant en/of de verkoper van het voertuig. Bovendien vervalt de exploitatievergunning van het voertuig. De koper is verplicht om het voertuig – voor zover er geen ABE is voor de onderdelen – aan te bieden aan de Technische Inspectiedienst voor acceptatie. Dit maakt geen deel uit van de leveringsomvang van de verkoper. De verkoper aanvaardt ook geen garantie voor de afgifte van de exploitatievergunning. Eventuele aanspraken op de verkoper wegens niet-goedkeuring zijn uitgesloten. De prestatieverbetering van motorvoertuigen kan ook een wijziging van de aansprakelijkheidsverzekering/ cascoverzekering voor motorvoertuigen vereisen. De koper is verplicht zelf zorg te dragen voor de naleving van de verzekeringsdekking.

  1. Databescherming

De gegevens van de koper worden door de verkoper opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Bundesdatenschutzgesetz (BGSG) en de Telemediawet (TMG). De persoonsgegevens worden alleen verzameld voor welbepaalde, duidelijke en rechtmatige doeleinden en worden niet langer bewaard dan nodig is in verband met de persoon. De koper heeft te allen tijde het recht op vrije informatie, correctie, blokkering en, indien nodig, verwijdering van de opgeslagen gegevens. De verkoper verbindt zich ertoe om geen persoonlijke gegevens zoals huisadres en e-mailadres door te geven aan derden. Uitgesloten hiervan zijn servicepartners van de verkoper die de overdracht van gegevens voor de orderverwerking nodig hebben. In deze gevallen is de reikwijdte van de verzonden gegevens echter beperkt tot het minimaal noodzakelijke.

  1. Toepasselijk recht, plaats van uitvoering, jurisdictie

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing. Plaats van uitvoering en plaats van betaling is 2443 Leithaprodersdorf. Indien de koper een handelaar is, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de districtsrechtbank van Heilbronn.

Als een van deze bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, worden de overige bepalingen daardoor niet aangetast. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling in economische zin zo dicht mogelijk benadert.